Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/vandee/public_html/app_top.php on line 112
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์
ยินดีตอนรับเข้าสู่ TV MANGO โลกแห่งความสนุก ความบันเทิง สาระความรู้มากมาย เว็บไซต์อันดับ 1 ของประเทศ

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์

จำนวนผู้ชม: 1363    วันที่โพสต์: 24 ตุลาคม 2556 เวลา 11:33 น.

อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ หมู่เกาะทางเหนือสุดในทะเลอันดามันของไทย เป็นบริเวณที่ได้รับการยกย่องว่ามีแนวปะการังน้ำตื้นที่สวยและสมบูรณ์ที่สุด เป็นทะเลแห่งสุดท้ายของเมืองไทยที่ธรรมชาติยังคงความงดงาม หมู่เกาะสุรินทร์มีเกาะ 5 เกาะคือเกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี(เกาะสตอร์ค) เกาะกลาง (เกาะปาจุมปา) และเกาะไข่ (เกาะตอรินลา) วางตัวเป็นกลุ่ม จึงมีสภาพเป็นอ่าวขนาดใหญ่ที่กำบังคลื่นลมทั้งสองฤดู ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บนเกาะที่เป็นป่าดงดิบเขตร้อนชื้นไล่เรียงตามทิวเขาคือระบบนิเวศหลากหลายที่สุดของผืนดิน น้ำทะเลที่ใส อุณหภูมิที่พอเหมาะสารอาหารที่สมบูรณ์ เป็นสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการพัฒนาการของแนวปะการัง ระบบนิเวศที่หลากหลายที่สุดแห่งท้องทะเลเกิดเป็นสถาปัตยกรรมทางธรรมชาติอันงดงามเหนือผืนน้ำจรดพื้นทะเล เป็นหมู่เกาะที่มีแนวปะการังน้ำตื้นที่กว้างใหญ่และสวยที่สุดของเมืองไทย มีหาดทรายขาวสวย ทรายละเอียด ทอดยาวสุดสายตา มีผืนป่าที่เขียวขจีเป็นภูมิทัศน์ที่สวยงามในทุกมุมมอง เป็นมรดกทางธรรมชาติที่ตกทอดมาสู่คนไทยปัจจุบัน ได้ชื่นชม ได้ศึกษา และร่วมกันปกปักรักษาไว้ เป็นมรดกอันทรงคุณค่ายิ่งแด่ชนรุนหลังสืบไป

หมู่เกาะสุรินทร์อยู่ในตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา ห่างจากชายฝั่งจังหวัดพังงา 60 กิโลเมตร อยู่ใกล้ชายแดนประเทศเมียนมาร์ ตั้งชื่อตามราชทินนามของพระยาสุรินทราชา((นกยูง วิเศษกุล) ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑลภูเก็ต ระหว่างพ.ศ. 2463 – 2468) ซึ่งท่านได้พบหมู่เกาะแห่งนี้และบันทึกไว้ว่าเป็นดินแดนของไทย  เมื่อครั้งที่ท่านมาสำรวจ ทะเลฝั่งอันดามัน ที่ ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา

หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นที่หลบลมมรสุมสำหรับเรือหาปลาและเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านมอแกน 2 แห่ง หมู่เกาะสุรินทร์มีป่าดิบชื้นที่อุดมสมบูรณ์ มีป่าชายเลนบริเวณที่มีลำธารน้ำจืดไหลลงทะเล และมีหญ้าทะเลปกคลุมอยู่บางส่วน ความหลากหลายทางชีววิทยาทำให้หมู่เกาะสุรินทร์เป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในทางนิเวศวิทยา จนกระทั่งวันที่ 30 ธันวาคม 2514 กรมป่าไม้จึงได้ประกาศให้พื้นที่หมู่เกาะสุรินทร์ เป็นป่าสงวนแห่งชาติ ประกอบด้วยเกาะ 5 เกาะ คือ เกาะสุรินทร์เหนือ เกาะสุรินทร์ใต้ เกาะรี เกาะไข่ และเกาะกลาง อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์มีเนื้อที่ประมาณ 88,282 ไร่ หรือ 141.25 ตารางกิโลเมตร

กองอุทยานแห่งชาติ กรมป่าไม้ ได้ดำเนินการสำรวจบริเวณหมู่เกาะสุรินทร์อีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่า มีทิวทัศน์ทางทะเลที่สวยงาม มีปะการัง สภาพป่าที่สมบูรณ์ หาดทรายขาวสะอาด และนกนานาชนิด กรมป่าไม้จึงได้เสนอคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติซึ่งได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 2/2523 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2523 เห็นสมควรกำหนดบริเวณดังกล่าวเป็นอุทยานแห่งชาติทางทะเล โดยได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา มีเนื้อที่ 84,375 ไร่ หรือ 135 ตารางกิโลเมตร เป็นอุทยานแห่งชาติซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 98 ตอนที่ 112 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2524 นับเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 29 ของประเทศไทย

ต่อมาในปี 2550 ได้ผนวกกองหินริเชริว ในท้องที่ตำบลเกาะพระทอง อำเภอคุระบุรี จังวัดพังงา เนื่อที่ 3,907 ไร่ หรือ 6.25 ตารางกิโลเมตร เข้าเป็นอุทยานแห่งชาติตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 31ก ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2550 รวมเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทั้งสิ้น 88,282 ไร่ หรือ 141.25 ตารางกิโลเมตร

ชายฝั่งเกาะสุรินทร์มีความเว้าแหว่ง ทำให้มีอ่าวหลายแห่งซึ่งเป็นที่กำบังคลื่นลมได้ดี ระยะห่างจากฝั่งและระดับน้ำลึกโดยรอบเกาะทำให้น้ำทะเลใสสะอาดเหมาะกับการเจริญเติบโตของปะการังหลากหลายชนิด ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของแนวปะการังทำให้มีปลาชนิดต่างๆ มากมาย บางครั้งยังพบวาฬและฉลามวาฬในน่านน้ำรอบเกาะอีกด้วย เต่าทะเล โดยเฉพาะเต่ากระและเต่าตนุขึ้นมาวางไข่ตามชายหาดของเกาะ

จากยอดเกาะใหญ่ทั้งสอง คือเกาะสุรินทร์เหนือและเกาะสุรินทร์ใต้ มีป่าดิบชื้นที่มีต้นไม้หลายชนิด ถัดลงมามีป่าชายหาดและป่าโกงกาง บนเกาะมีสัตว์อาศัยอยู่ไม่ต่ำกว่า 80 ชนิด ทั้งสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเช่น กระจงเล็ก ลิงกัง ลิงแสม หนูท้องขาว ค้างคาวชนิดต่างๆ ฯลฯ สัตว์เลื้อยคลาน เช่น ตะกวด เหี้ย งูเหลือม งูพังกา ฯลฯ นกหลายชนิด ทั้งนกประจำถิ่นและนกอพยพย้ายถิ่น รวมทั้งนกหายากเช่น นกชาปีไหน และเหยี่ยวเพเรกริน

บริเวณเกาะสุรินทร์มีแหล่งน้ำจืดอยู่หลายแห่ง ส่วนใหญ่เป็นน้ำซับหรือทางน้ำเล็กๆ แหล่งน้ำจืดที่ใช้ภายในเขตอุทยานฯ มาจากเกาะสุรินทร์ใต้ โดยต่อท่อข้ามช่องขาดมายังฝั่งสำนักงานอุทยานฯ แต่หากมีนักท่องเที่ยวจำนวนมาก น้ำจืดจากแหล่งดังกล่าวก็จะไม่พอใช้

ลมมรสุมมีอิทธิพลต่อสภาพแวดล้อมของเกาะอย่างยิ่ง มรสุมตะวันตกเฉียงใต้หรือฤดูฝน อยู่ในระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ช่วงนี้เป็นช่วงที่คลื่นลมแรงยากแก่การเดินเรือ อุทยานฯ จึงปิดรับนักท่องเที่ยว ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ หรือฤดูแล้งอยู่ในระหว่างเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนพฤษภาคม เป็นฤดูที่อุทยานฯ เปิดรับนักท่องเที่ยว โดยมีบริการเรือระหว่างท่าเรือที่คุระบุรีและเกาะสุรินทร์เหนือ เรือธรรมดาใช้เวลาแล่นประมาณ 3-4 ชั่วโมง ส่วนเรือเร็วใช้เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง นักท่องเที่ยวที่มาเยือนหมู่เกาะสุรินทร์มีทั้งคนไทยและต่างชาติ 
ท่องเที่ยว
ท่องเที่ยวไทย
ท่องเที่ยวพม่า
ท่องเที่ยวเวียดนาม
ท่องเที่ยวกัมพูชา
ท่องเที่ยวฟิลิปปินส์
ท่องเที่ยวใต้หวัน
ท่องเที่ยวมาเลเซีย
ท่องเที่ยวเกาหลี
ท่องเที่ยวอินโดนิเซีย
ท่องเที่ยวญี่ปุ่น
ท่องเที่ยวจีน
ท่องเที่ยวลาว
ท่องเที่ยวอเมริกา
ท่องเที่ยวอังกฤษ
ท่องเที่ยวฝรั่งเศส
ท่องเที่ยวยุโรปตะวันออก
ท่องเที่ยวรัสเซีย
ท่องเที่ยวสแกนดิเนเวีย
ท่องเที่ยวออสเตรเลีย
ท่องเที่ยวเม็กซิโก
ท่องเที่ยวแคนาดา
ท่องเที่ยวเนเธอร์แลนด์
ท่องเที่ยวสเปน
ท่องเที่ยวอิตาลี
ท่องเที่ยวเยอรมัน
ท่องเที่ยวสวิสเซอร์แลนด์
ท่องเที่ยวออสเตรีย
ท่องเที่ยวเดนมาร์ก
ท่องเที่ยวฟินแลนด์
ท่องเที่ยวสวีเดน
ท่องเที่ยวนอร์เวย์
ท่องเที่ยวบราซิล
ท่องเที่ยวแอฟิกาใต้
ท่องเที่ยวเบลเยี่ยม
รวมคลิปเด็ด
ดนตรี
หนังชุดไทย
HightLight
ไปด้านบน
Facebook TVMANGO Twitter TVMANGO YouTube Channel RSS
ใช้เวลาในการโหลดหน้าเว็บ : 0.16 วินาที